Kish survey sampling pdf

It uses a pre-assigned table of random numbers to find the person to be interviewed. This page kish survey sampling pdf last edited on 22 August 2015, at 22:16.

Please forward this error screen to 68. Każda obserwacja może obejmować jedną lub większą liczbę konkretnych wartości tzw. Błędy doboru próby powodują brak odzwierciedlenia rozkładu cech populacji w próbie. Rzutują na całe badanie: błędnie dobrana próba skutkuje nieprzydatnością badania do opisu zjawisk i prawidłowości w populacji. Skutki są podobne do przekłamań w zebranych danych.

Wykrycie błędu doboru próby jest trudne i wymaga prześledzenia metodologii badań oraz znajomości realiów tematu badania. Właściwa praktyka statystyczna opiera się na poprawnym zdefiniowaniu problemu. Przede wszystkim musimy wiedzieć, jakie obiekty badamy. Populacja statystyczna to hipotetyczny zbiór wszelkich możliwych obiektów, o których chcemy uzyskać informacje, np. Wówczas populacja może obejmować np. Zwykle metody statystyczne służą zdobyciu danych o dużej populacji przez badanie jedynie jej wycinka. W najprostszym przypadku istnieje teoretyczna możliwość zbadania całej populacji statystycznej, np.

Często jednak takiej możliwości nie ma, np. Z zasady więc ograniczamy wstępnie populację do obiektów które jesteśmy w stanie zidentyfikować i włączyć dowolny z nich do próby. Wszystkie powyższe zakresy obejmują pewnych ludzi, którzy nie wezmą udziału w wyborach i nie obejmują części ludzi, którzy udział wezmą. Ważne jest, aby takie zawężenie było reprezentatywne.

Z operatu dobierane są obserwacje do próby statystycznej. Można tego dokonać na wiele sposobów. W prostej próbie losowej o pewnej liczności, każdy element z operatu ma jednakową szansę znalezienia się w próbie. Przy właściwym doborze operatu próba taka jest reprezentatywna dla populacji. Jeśli jednak interesuje nas zjawisko rzadkie w populacji, np. Lepiej wówczas użyć próby warstwowej.

Facebook Comments